Klauzula informacyjna Szybka Pożyczka Sp. z o.o.:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szybka Pożyczka Sp. z o.o.
Adres siedziby spółki: ul. Bydgoska 151, 64-920 Piła
Tel. +48 519 345 346
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Szybka Pożyczka Sp. z o.o. w celu podjęcia niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem dla Państwa oferty pożyczkowej i zawarciem umowy, w tym skontaktowania się z Państwem i przedstawienia oferty pożyczkowej, rozpatrzenia Państwa wniosku pożyczkowego, zawarcia i wykonania umowy pożyczki, sprawdzenia składanych informacji, wymiany i przekazywania danych osobowych biurom informacji gospodarczej oraz uprawnionym osobom trzecim, a także w celu marketingu produktów własnych Administratora Danych.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych – marketing i sprzedaż usług własnych.
Państwa dane mogą być przekazane przez Spółkę Szybka Pożyczka Sp. z o.o. wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa (w tym podmiotom wskazanym w art 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, ze zmianami); podmiotom podległym i współpracującym w celu realizacji wyżej wymienionego celu.
Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, lecz ich podanie jest niezbędne w celu skontaktowania się z Państwem i ewentualnego zawarcia umowy.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe z tytułu rozliczenia umowy.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane będą przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej), jednak mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Korespondencję prosimy kierować na adres Administratora Danych wskazanego powyżej.
Jeśli zechcą Państwo zrezygnować z odbierania połączeń telefonicznych należy zadzwonić pod numer telefonu Administratora Danych podany powyżej.
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.